Blog

Podejście porównawcze

Podejście porównawcze jest jednym z trzech najczęściej stosowanych podejść w wycenie nieruchomości obok podejścia kosztowego i podejścia dochodowego. Podejście porównawcze polega na porównaniu analizowanej nieruchomości z innymi podobnymi nieruchomościami, które zostały sprzedane na rynku w podobny ...

Wycena do kredytu hipotecznego

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego. Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego odgrywa ważną rolę na etapie udzielania kredytu oraz w czasie jego obowiązywania i windykacji. Oszacowanie wartości nieruchomości wykorzystywane jest dla potrzeb określenia wielkości ryzyka przyjmowanych p ...

Co to jest operat szacunkowy?

Definicję operatu szacunkowego możemy odszukać w Ustawie o gospodarce nieruchomościami.  Zgodnie z art 156 ust. 1 tej ustawy.  Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego. Sposób sporządzania, formę i treść operatu ...

Wycena wartości nakładów

Kiedy dokonuje się wyceny wartości nakładów? Wyceny wartości nakładów dokonuje się najczęściej dla celów związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, rozliczeń pomiędzy samoistnym posiadaczem nieruchomości, a jej właścicielem, podziału nieruchomości, działu spadku, a także postępowań administ ...