Podejście porównawcze

Podejście porównawcze jest jednym z trzech najczęściej stosowanych podejść w wycenie nieruchomości obok podejścia kosztowego i podejścia dochodowego. Podejście porównawcze polega na porównaniu analizowanej nieruchomości z innymi podobnymi nieruchomościami, które zostały sprzedane na rynku w podobnym czasie i w podobnej lokalizacji.

W ramach tego podejścia rzeczoznawca majątkowy poszukuje nieruchomości podobnych do analizowanej. Nieruchomości podobne to takie, które charakteryzują się zbliżonymi cechami rynkowymi (lokalizacja, powierzchnia, standard wykończenia, wyposażenie, rodzaj zabudowy i wiele innych). Następnie porównuje on ceny, po jakich sprzedano te nieruchomości, aby określić wartość rynkową analizowanej nieruchomości.

W procesie porównywania nieruchomości rzeczoznawca uwzględnia różnice między nimi i dostosowuje ceny za nieruchomości porównawcze, aby były bardziej porównywalne z nieruchomością analizowaną.

Podejście porównawcze jest bardzo skutecznym narzędziem w wycenie nieruchomości, ponieważ opiera się na rzeczywistych transakcjach na rynku nieruchomości. Jednakże, aby uzyskać dokładne i wiarygodne wyniki, rzeczoznawca musi posiadać dokładną wiedzę na temat rynku nieruchomości, a także umiejętność dokładnego porównywania nieruchomości i dokonywania adekwatnych dostosowań cenowych.

Wycena do kredytu hipotecznego

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego.

Wycena nieruchomości do kredytu hipotecznego odgrywa ważną rolę na etapie udzielania kredytu oraz w czasie jego obowiązywania i windykacji. Oszacowanie wartości nieruchomości wykorzystywane jest dla potrzeb określenia wielkości ryzyka przyjmowanych przez instytucje bankowe. 

Ogólne zasady wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności regulowane są przez polskie prawo tj. Ustawa o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz standard zawodowy rzeczoznawców majątkowych „Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności”.

Dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności określaną wartością jest wartość rynkowa. Dopuszczalna jest sytuacja, żeby na zamówienie wierzyciela rzeczoznawca majątkowy określił inne rodzaje wartości tj. wartość odtworzeniowa, wartość dla sprzedaży wymuszonej.

Podstawowym dokumentem, który sporządza rzeczoznawca majątkowy w związku z wyceną nieruchomości dla potrzeb związanych z zabezpieczeniem wierzytelności jest operat szacunkowy sporządzony zgodnie z przepisami prawa i rekomendacjami wierzyciela.

Wycena dla kilku Banków

Często zdarza się, że osoby ubiegający się o kredyt hipoteczny swoje wnioski kredytowe składają w kilku bankach, które proponują odpłatnie wyceny wewnętrzne. Korzystnym rozwiązaniem jest wykonanie wyceny zewnętrznej tzn. jednego operatu szacunkowego, który akceptowalny jest przez wybrane przez nas Banki. W drugim przypadku za wycenę zapłacimy tylko raz.

Zapraszam do kontaktu, więcej informacji na stronie głównej – wycenie.com

Co to jest operat szacunkowy?

Definicję operatu szacunkowego możemy odszukać w Ustawie o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art 156 ust. 1 tej ustawy. 

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego określa rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Podstawowe elementy wchodzące w skład operatu szacunkowego.
1) określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
2) określenie celu wyceny;
3) podstawa formalna wyceny oraz źródła danych o nieruchomości;
4) ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
5) opis stanu nieruchomości;
6) wskazanie przeznaczenia nieruchomości;
7) analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
8) wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
9) przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Jak długo ważny jest operat szacunkowy?

Zgodnie z art 156 ust. 3 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników.

Po upływie okresu 12 miesięcy Rzeczoznawca Majątkowy może potwierdzić aktualność wykonanego już opracowania. Ostatecznie, po dwóch latach licząc od daty sporządzenia, operat szacunkowy traci ważność. 

Uwagi i wyjaśnienia dotyczące sporządzania operatu szacunkowego: 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 roku w operacie szacunkowym nie zamieszcza się precyzyjnych i dokładnych danych, pozwalających na identyfikację nieruchomości podobnych (vide: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 r., II CSK 369/11, LEX nr 1170225).

Zgodnie z paragrafem § 56 ust. 2 rozp. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to wyniku wyceny. 

Ile kosztuje operat szacunkowy?

Ostateczny koszt wykonania wyceny nieruchomości ustalany jest indywidualnie zależnie od stopnia trudności, charakteru, wielkości, rodzaju nieruchomości, celu sporządzenia wyceny, lokalizacji nieruchomości, kompletności dokumentacji itp. Więcej informacji dotyczących ceny operatu szacunkowego znajdują się w zakładce – cennik.

Wycena wartości nakładów

Kiedy dokonuje się wyceny wartości nakładów?

Wyceny wartości nakładów dokonuje się najczęściej dla celów związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, rozliczeń pomiędzy samoistnym posiadaczem nieruchomości, a jej właścicielem, podziału nieruchomości, działu spadku, a także postępowań administracyjnych.

Zasady określania poniesionych nakładów

Na potrzeby określenia wartości nakładów określa się wartość nieruchomości, na której dokonano nakładów, łącznie z tymi nakładami, odpowiednio:

  • według zasad rynkowych,
  • według zasad kosztowych.

Pamiętać należy aby przed określeniem wartości nakładów ustalić okres, w którym dokonano nakładów, i ich zakresu rzeczowego.

Wartość nakładów sprowadza się do różnicy wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów i wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem tych nakładów, przy czym:

  • przy określaniu wartości nakładów według zasad rynkowych, dla ustalenia różnicy wartości nieruchomości określa się jej wartość rynkową:

WN = WRpo – WRprzed

WN – wartość nakładów
WRpo – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WRprzed – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów

  • przy określaniu wartości nakładów według zasad kosztowych, dla ustalenia różnicy wartości nieruchomości określa się jej wartość odtworzeniową:

WN = WOpo – WOprzed

WN – wartość nakładów
WOpo – wartość odtworzeniowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WOprzed – wartość odtworzeniowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów

Wskaźnik przeliczeniowy dokonanych nakładów.

W przypadku braku danych umożliwiających określenie wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem nakładów albo gdy mały zakres nakładów nie uzasadnia zastosowania sposobów opisanych powyżej, wartość nakładów można określić za pomocą poniższego wzoru:

WN = (Wpo – WG) x η

Wskaźnik przeliczeniowy (η) można określić na dwa sposoby:

 

Kn – koszt nakładów uwzględniający zakres rzeczowy wykonanych nakładów i ceny robót na rynku lokalnym,

K0 – koszt odtworzenia części składowych gruntu, których nakłady dotyczą, z uwzględnieniem ich stanu po dokonaniu nakładów,

sz – stopień zużycia technicznego odpowiednio: elementów części składowych gruntu, których nakłady dotyczą, oraz części składowych gruntu po dokonaniu nakładów

Strona główna

Źródło:

Rozporządzenie