Co to jest operat szacunkowy?

Definicję operatu szacunkowego możemy odszukać w Ustawie o gospodarce nieruchomościami

Zgodnie z art 156 ust. 1 tej ustawy. 

Rzeczoznawca majątkowy sporządza na piśmie opinię o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Sposób sporządzania, formę i treść operatu szacunkowego określa rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Podstawowe elementy wchodzące w skład operatu szacunkowego.
1) określenie przedmiotu i zakresu wyceny;
2) określenie celu wyceny;
3) podstawa formalna wyceny oraz źródła danych o nieruchomości;
4) ustalenie dat istotnych dla określenia wartości nieruchomości;
5) opis stanu nieruchomości;
6) wskazanie przeznaczenia nieruchomości;
7) analiza i charakterystyka rynku nieruchomości w zakresie dotyczącym celu i sposobu wyceny;
8) wskazanie rodzaju określanej wartości, wyboru podejścia, metody i techniki szacowania;
9) przedstawienie obliczeń wartości nieruchomości oraz wyniku wyceny wraz z uzasadnieniem.

Jak długo ważny jest operat szacunkowy?

Zgodnie z art 156 ust. 3 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez okres 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników.

Po upływie okresu 12 miesięcy Rzeczoznawca Majątkowy może potwierdzić aktualność wykonanego już opracowania. Ostatecznie, po dwóch latach licząc od daty sporządzenia, operat szacunkowy traci ważność. 

Uwagi i wyjaśnienia dotyczące sporządzania operatu szacunkowego: 

Jak wskazuje Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 roku w operacie szacunkowym nie zamieszcza się precyzyjnych i dokładnych danych, pozwalających na identyfikację nieruchomości podobnych (vide: Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 5 kwietnia 2012 r., II CSK 369/11, LEX nr 1170225).

Zgodnie z paragrafem § 56 ust. 2 rozp. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego kwotę wartości nieruchomości wyraża się w pełnych złotych. Kwotę wartości nieruchomości można wyrazić w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to wyniku wyceny. 

Ile kosztuje operat szacunkowy?

Ostateczny koszt wykonania wyceny nieruchomości ustalany jest indywidualnie zależnie od stopnia trudności, charakteru, wielkości, rodzaju nieruchomości, celu sporządzenia wyceny, lokalizacji nieruchomości, kompletności dokumentacji itp. Więcej informacji dotyczących ceny operatu szacunkowego znajdują się w zakładce – cennik.