Wycena wartości nakładów

Kiedy dokonuje się wyceny wartości nakładów?

Wyceny wartości nakładów dokonuje się najczęściej dla celów związanych z podziałem majątku wspólnego małżonków, rozliczeń pomiędzy samoistnym posiadaczem nieruchomości, a jej właścicielem, podziału nieruchomości, działu spadku, a także postępowań administracyjnych.

Zasady określania poniesionych nakładów

Na potrzeby określenia wartości nakładów określa się wartość nieruchomości, na której dokonano nakładów, łącznie z tymi nakładami, odpowiednio:

  • według zasad rynkowych,
  • według zasad kosztowych.

Pamiętać należy aby przed określeniem wartości nakładów ustalić okres, w którym dokonano nakładów, i ich zakresu rzeczowego.

Wartość nakładów sprowadza się do różnicy wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan po dokonaniu nakładów i wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem tych nakładów, przy czym:

  • przy określaniu wartości nakładów według zasad rynkowych, dla ustalenia różnicy wartości nieruchomości określa się jej wartość rynkową:

WN = WRpo – WRprzed

WN – wartość nakładów
WRpo – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WRprzed – wartość rynkowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów

  • przy określaniu wartości nakładów według zasad kosztowych, dla ustalenia różnicy wartości nieruchomości określa się jej wartość odtworzeniową:

WN = WOpo – WOprzed

WN – wartość nakładów
WOpo – wartość odtworzeniowa nieruchomości uwzględniająca jej stan po dokonaniu nakładów
WOprzed – wartość odtworzeniowa nieruchomości uwzględniająca jej stan przed dokonaniem tych nakładów

Wskaźnik przeliczeniowy dokonanych nakładów.

W przypadku braku danych umożliwiających określenie wartości nieruchomości uwzględniającej jej stan przed dokonaniem nakładów albo gdy mały zakres nakładów nie uzasadnia zastosowania sposobów opisanych powyżej, wartość nakładów można określić za pomocą poniższego wzoru:

WN = (Wpo – WG) x η

Wskaźnik przeliczeniowy (η) można określić na dwa sposoby:

 

Kn – koszt nakładów uwzględniający zakres rzeczowy wykonanych nakładów i ceny robót na rynku lokalnym,

K0 – koszt odtworzenia części składowych gruntu, których nakłady dotyczą, z uwzględnieniem ich stanu po dokonaniu nakładów,

sz – stopień zużycia technicznego odpowiednio: elementów części składowych gruntu, których nakłady dotyczą, oraz części składowych gruntu po dokonaniu nakładów

Strona główna

Źródło:

Rozporządzenie

Możliwość komentowania została wyłączona.